Lãnh Đạo

MR. PHẠM ĐẮC DINH

ĐỒNG SÁNG LẬP – CHỦ TỊCH HĐQT – GĐKD

Ms. NGUYỄN THU TRANG

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

MR. NGUYỄN ĐỨC DUY

ĐỒNG SÁNG LẬP – PHỐ GIÁM ĐỐC

MR. PHẠM ĐỨC TRUNG

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

MS. NGUYỄN HẢI YẾN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

MR. ĐÀO VĂN NGHỊ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH